தாயின் கருவறை


மாற்றங்கள் தேவை என
நினைக்க மட்டும் தெரிந்த
மனதிற்கு அதை பின்பற்ற
தயங்குவதன் காரணம் என்ன?????


ஆற்றின் நிலைமை